28.11.14

BRIDESMAID DRESSES

Co je součástí každé pořádné svatby? Družičky. Věnovala jsem se za poslední týdny svatebním šatům pro nevěsty a pak jsem si uvědomila, že jsou i další lidé, kteří si zaslouží pozornost. Napadlo vás někdy zamyslet nad tím, k čemu jsou družičky opravdu potřebné a jakou funkci mají vykovávat? Já tak brouzdala po internetu a dozvěděla spousta zajímavých a pro mě nových věcí. A svoje nové poznatky bych vám dnes chtěla podat. Snad budete překvapeni jako já :-).


Začneme tak celkově o družbě. V dnešní době funkci družby vykonávají svědci, kterými jsou velmi často dobří přátelé či členové rodiny. Tím to ale nekončí. Další funkcí může být obveselování. Tato postava se lidem může zdát vtipná a zábavná, tak proč ji nevyužít ke zpestření svatby. Když se přesuneme v čase, zjistíme že dříve byla funkce družby poněkud rozdílná. Ve starých dobách byla družba součástí záležitostí předcházející sňatku. Jeho prostřednictvím probíhaly námluvy. Osoby zastávající funkce družby dojednávali ženichy a nevěsty, otázku věna a otázku majetku.

1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9

Nyní se podíváme se na šaty družiček. Ty by měly být co nejvíce podobné šatům nevěsty. Z historického hlediska byla tato tradice dodržována kvůli tomu, aby družičky zmátly zlé duchy, kteří pak díky tomu nepoznají nevěstu, a tak na ni nebudou moci páchat žádné zlo. Družičkami bývaly především mladé dívky, panny, které pocházely z rodiny nevěsty anebo velmi dobré přítelkyně (které si pochopitelně musely zasloužit i sympatie a důvěru rodičů). Přesuneme se zpět do našeho jednadvacátého století. V dnešní době jsou družičky těmi nejlepšími kamarádkami nebo sestrami nevěsty. Jejich funkcí je obvykle pomoc s výzdobou a především oblékání nevěsty. Ale spousta z nás se zúčastnila svateb, na nichž se družkami staly malé děti, malé holčičky. I tato verze je všem známá a lidé s ní velmi sympatizují. Tito malí andílci mohou být zapojeni do úkolů jako je starání se o nevěstin závoj anebo rozhazují kvítky či rýži, když novomanželé opouštějí obřadní síň. 
Já osobně jsem si roli malé družičky zažila. Byla jsem ještě snad v mateřské škole, když mě příbuzná mé nejlepší kamarádky požádala, abych šla za družičku. Společně se mou nejlepší kamarádkou jsme se oblékly do bílých šatů a tuto funkci vykonaly. Vzhledem ke svému věku si ten den moc nepamatuji, ale mám v sobě dvě vzpomínky. První je bláznivý tanec na parketě s druhou družičkou a tou druhou je komická scéna, při níž jsme byly venku a po mé kamarádce lezl pavouk (štítí se jich). Vidím to jako dnes, když začala křičet, ať ho z ní sundám a poblázněně pobíhat po dvorku :-).
Opět jsem pro lepší představu šatů vybrala některé ze stránky www.pickeddresses.com.

EN: What is included in each of the real weddings? Bridesmaids. I spent the last weeks of the wedding dress for the bride, and then I realized that there are other people who deserve attention. Did you ever think about what are really needed, and what the bridesmaids do? I browsed the Internet and found a lot of interesting and new things for me. And my new knowledge I wanted to bring to you today. Perhaps you will be surprised as I do :-).
A total of start's bridesman. Nowadays, the function of friendship by witnesses, which are very often good friends or family members. But it doesn't stop there. Additional features can be obveselování. This figure people may seem humorous and fun, so why not to use it to liven up the wedding. When we move in time, we find that the function of friendship was previously somewhat different. In the old days was part of a previous marriage matters the bridesman pipeline. Through ongoing courtship. A person who performs a function of friendship dojednávali bridegrooms and brides, dowry question and the question of property.
Now let's look at the bridesmaids dresses. These should be the most similar to the dress of the bride. From a historical perspective, this tradition was maintained due to the fact that the bridesmaids who confuse evil spirits, then because they won't know the bride, and so it will not be able to commit any evil. Three bridesmaids were primarily young girls, Virgin, which came from the family of the bride or a very good friend (which, of course, i had to earn it's sympathy and trust of parents). We move back into our twenty-first century. Nowadays they are bridesmaids the best friends or sisters of the bride. Their function is usually help with the decor and especially the dressing of the bride. But a lot of us participated in the weddings in which the limbs become little children, little girls. Even this version is all well known and people with her very sympathetic. These little angels can be involved in tasks such as baby-sitting the bride's Veil, or throw flowers and rice when the newlyweds leave the ceremonial hall.I personally had a small role's bridesmaids. I was still in kindergarten when I related my best friend asked me to go for a bridesmaid. Together with my best friend, we wear white clothes and performed by this function. Due to his age, I don't remember much of that day, but I have two memories. The first is a crazy dancing on the dance floor with the other maid of honor and the second is a comic scene in which we were outside and after my friend climbed the Spider (detest them). I see it as today, when she started screaming, let him out of her poblázněně off and run around after a backyard :-).
Again, I chose a dress for a better idea of some of the pages of www.pickeddresses.com.

ZANECHAT KOMENTÁŘ

 1. všechny jsou nádherný:))

  http://gethealthyandfitwithus.blogspot.cz/

  OdpovědětSmazat
 2. Pro druzicku by se mi libily nejvice asi saty c. 4 a 7 :)

  OdpovědětSmazat
 3. Páni, všechny jsou krásný :)

  OdpovědětSmazat
 4. Wow. Every dresses look so elegant. I like number 1 and 3.

  OdpovědětSmazat
 5. beautiful dresses....my fav is the first one!

  OdpovědětSmazat