18.11.14

FORMAL BALL DRESSES

Mnoho lidí vůbec neví, jak se formálně obléknout na nějaký honosnější a důležitější ples než je ten maturitní. Problematika oblékání se formálně je poměrně rozsáhlá a mohli bychom tu spolu rozebírat všechny kousky oblečení, které jen známe, od klobouků, přes šátky a šálky až po boty. Já se dnes ale budu věnovat šatům. A proč? Protože šaty jsou pro ženy, dámy a slečny tím nejzákladnějším prvkem v oděvu vhodném pro plesy. Pokud hovoříme opravdu o vznešenějších plesech, nikoli o vesnických bálech, na kterých byste se dočkali pouze posměchu, pokud byste se dostavili ve formální róbě, základem je být o úroveň výš než ostatní.


Zkrátka a jednoduše - chcete-li opravdu zapůsobit ve společnosti "vyšších vrstev" (mám-li to tak říct), uvědomte si, jak vysoko je stanovena laťka a pokuste se ji nastavit ještě výš. Podobně jako muži nechodí na plesy v košilích s krátkým rukávem, aby ukázali svou chloubu na bisepsech, není vhodné, aby žena přišla na ples v krátkých šatech, v koktejlkách. Pro lepší představivost jsem vybrala formální plesové šaty / formal ball dresses z www.pickedlooks.com. Koktejlky jsou určeny pro flirtující akce, kde chcete ukázat své křivky, anebo akce méně společenský významné. Dáma by měla brát v potaz, že na formální ples jde za cílem představit svou osobnost, své schopnosti konverzovat a chovat se ve společnosti, ne však představit své nohy.

1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9

Co se týče barev, já sice z www.pickedlooks.com vybrala i dvoje bílé, ale podle mravní etikety, nemají bílé na formálních plesech co dělat. Ty patří na svatby. Základem by měl být pas - měl by být co nejužší. Šaty mohou mít rukávy, ale zároveň je možné obléct i šaty, díky nimž budete mít holá ramena. Ale pokud jde o opravdu významný bál, radši ramena zahalte. A nakonec (co se týče příchodu na ples) důležitá část a zároveň i nejvtipnější. Sama z vlastní zkušenosti vím, jak se lidé dopravují na plesy v zimních bundách. Plesy jsou v zimě, a tak je jasné, že nejen z nás venku mrzne. Tím pádem si doma na šaty či oblek oblékáme zimní bundy, což pak vypadá vážně komicky, když vcházíme do divadla. A nejlépe k tomu pro pohodlí obujeme tenisky. Přijít takto na formální ples by byla naprostá katastrofa! Ženy i muži by vždy měli mít na sobě kabát, který mohou doplnit jemnou hedvábnou šálkou či šátkem. A pokud nemáte kabát, bolero postačí. Jako doplněk, do něhož schováte všechny nejpotřebnější věci, byste měly zvolit malou decentní kabelku či psaníčko.
Navštěvujete formálnější plesy?

EN: Many people don't know how to dress formally for a grander and more important than the graduation ball. The issue of dressing formally is quite extensive and we could discuss together all the pieces of clothing that only we know, from hats, scarves and over the cups to the shoes. I now but I'm going to dress. And why? Because the clothes are for women, ladies and miss the most basic element in clothing appropriate for the balls. If we are talking really about nobler balls, rather than on the village since its inception, on which you only rewind ridicule if you appear in formal dress, the basis is to be about level up than the other. In short and simple - if you want to really impress in the company of "higher layers" (if I say so), be aware of how high the bar is set and try to set it higher still. Similarly, as the men walked on the balls in short sleeve shirts to show their pride for the bisepsech, it is not appropriate that the woman came to the prom in short dress, in cocktail dress. For better imagination, I chose the formal ball gown/formal ball dresses from www.pickedlooks.com. Cocktail dresses made are for flirting action, where you want to show your curves, or less significant social action. The lady should take into account that the formal ball goes in order to introduce their personality, their ability to converse and behave in society, but not to introduce their legs. As for color, I chose two www.pickedlooks.com in white color, but according to moral labels, do not have white on the formal balls, what to do. You belong on the wedding. The Foundation should be Passport-what should be the narrowest. The dress can have sleeves, but at the same time, it is possible to wear even dresses, thanks to which you will have bare shoulders. But in terms of really significant, I was afraid the shoulders which. And finally (as regards arrival at the ball) the important part and also the funniest. Myself from my own experience I know how people carry on balls in winter jackets. Balls are in the winter, and so it is clear that not only from the us it's freezing outside. It's home to the dress or suit wearing winter jackets, which looks really ridiculous step into the theater. And best to for the convenience of obujeme sneakers. Come to a formal ball would have been a complete disaster! Both women and men should always be wearing a coat, which can add a soft top or silk scarf. And if you don't have a coat bolero will suffice. As a supplement, to which all the most needed things to hide, you should choose a decent handbag or clutch purse.  
Do you visit formal balls?

ZANECHAT KOMENTÁŘ

 1. Krásné šaty a já formálnější šaty nenavštěvuji :) Jen ty maturitní :)

  OdpovědětSmazat
 2. Vybrala bych si.

  Www.style-and-smile15.blogspot.cz

  OdpovědětSmazat
 3. Na plesy nechodim, ale ty saty jsou nadherne! Moc se mi libi 3. a 6. :)

  OdpovědětSmazat
 4. plesy mám ráda, ráda se oblékám formálněji a dlouhé plesové šaty se mi často líbí mnohem více než ty kratší. zvláště když jsou tak nádherné - žádné obří sukně s obručí, v kterých slečna vypadá jako přeslazený dort. tohle jsou nádherné střihy :)

  OdpovědětSmazat
 5. beautiful dresses....my fav is the first one!

  OdpovědětSmazat
 6. All of the dresses look wonderful!

  OdpovědětSmazat