10.12.14

BLUE QUINCEANERA DRESSES

Před několika dny jsem narazila na další šaty, o jejichž existenci jsem neměla ani nejmenší tušení. Dohledávala jsem si na internetu potřebné informace, a tak doufám, že jsem našla vše správně, abych vám tu nevykládala něco, co vlastně není pravda. Ale velmi mě to zaujalo, takže jsem se o to s vámi chtěla podělit. Věděli jste o tom, že se někde slaví 15.narozeniny mnohem víc než u nás? Že je to pro ně důležitý den? Nevěděli? Tak vás s tímto faktem seznámím :-).


Slyšeli jste někdy slovo Quinceanera? Jedná se o velkou oslavu, kterou své dceři uspořádají rodiče. Na tuto oslavu je pozvaná celá vesnice. Víte, kde se tato událost koná? Především v Mexiku a dále v Jižní Americe. Celá tato událost je vázána dlouholetou tradicí. Oslavy, zvyky, tradice, rodinné rituály jsou důležitou součástí života. V některých státech méně, jinde více. A tím pádem každý národ na dodržování tradic pohlíží jinak. Mexičané se této tradice ale drží zuby nehty. Tradice jim dávají jistý smysl života, rytmus a duševní vývoj.
Quinceanera je okamžik, kdy se z malé dívenky stane mladá žena. Tento zvyk má původ už u Aztéků, Mayů či Toltéků a katolická církev se ho ujala a převzala si jej. Hlavním znakem tradice je fakt, že se mladé dívky, které dovrší 15.roku, mohou vdávat. Což je pro nás Čechy (či Slováky) nepochopitelné. Pro nás 15.narozeniny znamenají obdržení občanského průkazu a přístup na strašidelnější filmy. Američané se v těchto letech už třesou na řidičský průkaz.
Když tedy ty mladé slečny oslaví své 15.narozeniny, jejich rodiče je vydávají jakoby na "trh". Díky oslavám tedy rodiče ukazují, že jejich dcera je zralá pro svatbu a pochopitelně se jejím ženichem nestane nikdo, koho by si chtěla vzít z lásky.

1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9

Důležitou součástí Quinceaner je jakýsi obřad v kostele, kde tato oslava probíhá. Slečny přivádí do sálu jejich tatínkové s doprovodem družiček a mládenců. Díky těmto oslavám se rodiče zadlužují jen proto, aby jejich dcera řádné reprezentovala jejich rodinu a dobře se provdala. A abych se dostala k šatům. Velmi často dívky oblékají bílé dlouhé šaty, které by měly zdůrazňovat její nevinnost. Já ale na stránkách www.sweetquinceaneradress.com našla modré Quinceaner šaty. Co se týče tedy těchto modrých šatů, o kterých píši, nijak pevně se s tradicí neváží. Quinceaner šaty mají svůj specifický střih, jsou převážně korzetové a spodnička je velmi široká a obsahuje kamínky, flitry či volánky. Chtěla jsem vás tedy jen inspirovat dalším střihem šatů, který je převzat od tradice Mexičanů. Jak se vám takové šaty líbí? :-)

EN: A few days ago I ran into another dress, of whose existence I didn't have the slightest idea. I was looking for the information on the Internet which I needed, so I hope I've found everything correctly, I thought of something that's actually not true. But very intrigued me, so I wanted to share it with you. Did you know that a place celebrated 15th birthday much more than the US? It's an important day for them? They Didn't Know? So you get this fact :-).
Have you ever heard the word Quinceanera? This is a big celebration, which his daughter arranged parents. This celebration is invited the whole village. You know where this event takes place? Primarily in Mexico and in South America. This whole event is bound by tradition. Celebrations, customs, traditions, family rituals are an important part of life. In some States, fewer, not more. And thus each nation on the observance of the traditions seen otherwise. Mexicans this tradition but keeps tooth and nail. Traditions give them a certain sense of life, rhythm and mental development.Quinceanera is a moment when the girl becomes a small young woman. This custom has its origins at the Aztecs, Mayans, or from the Catholic Church, and took him and took it. The main character of the tradition is the fact that young girls who reach 15. year may get married. Which is for us, the Czechs (or Slovaks) incomprehensible. 15. for us birthdays mean receipt of ID and access to the scarier movies. Americans are already shaking in those years on the driving licence.
Thus, when these young ladies will celebrate their 15th birthday, their parents is issued as the "market". Thanks to the celebration of parents, therefore, show that their daughter is ripe for a wedding and, of course, is her groom happen no one would have wanted to marry for love.
An important part of the ceremony is a sort of Quinceaner in a church where this celebration takes place. Miss brings into the Hall for their dads with the accompaniment of the bridesmaids and the youths. Thanks to these celebrations parents incur debts only to their daughter the proper represented their family and well married. And to get to the dress. Very often the girls dress up in white long dress, which should emphasize her innocence. But I found on the website of www.sweetquinceaneradress.com Blue Quinceaner Dresses. Therefore, as far as these blue dress, about which I am writing in respect with the tradition firmly. Quinceaner dresses have their specific cut, are mostly korzetové and petticoat is very wide and includes Rhinestones, sequins or ruffles. I wanted to just inspire you to further cut the dress, which is taken from the traditions of Mexicans. Do you like this kind of dresses? :-)

ZANECHAT KOMENTÁŘ

  1. Tyhle princeznovské nejsou úplně můj styl, já radši ty "antické" střihy :)

    Welcome!♥Reviews everywhere

    OdpovědětSmazat
  2. Nádherné, to můj styl teda zase je :D škoda, že nežijeme v takové době, kde by se to dalo často nosit :)

    http://fashion-lists.blogspot.cz/

    OdpovědětSmazat